Om MI

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt för att hjälpa människor att genomföra eller vidmakthålla en förändring. Syftet med MI är att hämta fram och stärka personens egen vilja och tilltro till förmåga att kunna göra förändringen.

Utgångspunkten är den andres perspektiv vilket förmedlas genom ett aktivt lyssnande och reflektioner/sammanfattningar. Förhållningssättet är en accepterande, icke-dömande hållning med strävan mot ett jämlikt samarbete. Rådgivaren undviker expertrollen, respekterar personens självbestämmande och intar en vägledande stil även vid råd och information. 

Grundutbildning i MI genomförs oftast under tre till fem dagar och syftar till att få en teoretisk grundförståelse samt uppnå viss färdighet att tillämpa förhållningssättet och tekniken. Återkoppling och handledning på egna inspelade samtal har visat sig vara en central del i för att lära sig metoden.

För att bibehålla och utveckla färdigheter efter en grundkurs i MI behövs fortsatt träning. Formerna för fortsatt träning behöver - som i all implementering - anpassas till den aktuella verksamheten och arbetsuppgifterna. 

MI rekommenderas bland annat i Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2011) samt i nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende (Socialstyrelsen, 2017) 

Skapa din hemsida gratis!